Biskopsö byalag r.f.

för Biskopsö jämte närliggande öar, Granholmen, Flakholmen, Djupö, Träskholmen och Orgasö.

Nyheter hittar du lite längre ned på sidan. - Scrolla ned bara!


Biskopsö

är belägen i Egentliga Finland, i gamla Hitis skärgård söder om Kimitoön och Dalsbruk.

I början av 1900 talet hade ön flera hundra fastbosatta invånare och var ett aktivt administrativt och kulturellt centrum i dåvarande Hitis kommun som år 1969 införlivades med Dragsfjärd, som i sin tur 40 år senare uppgick i nuvarande Kimitoöns kommun.

Öns befolkning livnärde sig på jordbruk, fiske, sjöfart och skeppsbyggnad. År 1920 byggdes på ön en folkskola, ett ståtligt stenhus i två våningar. Förutom skolan inrymde huset också internat, bibliotek och Hitis kommunkansli samt lärarbostäder.

Idag består den fasta befolkningen av 13 personer – två familjer och fem delvis ensamboende personer där andra parten av olika orsaker (sjukdom, arbete) delvis är tvungna att vistas på annan ort. Många ättlingar till tidigare invånare är deltidsboende på ön och ser till att gamla vackra gårdar och annan bebyggelse inte förfaller. Så har t.ex, en ung familj med rötter på ön köpt den gamla skolbyggnaden och inrett den till sitt hem och driver där pensionatsverksamhet på deltid vid sidan om sina yrkesarbeten på fasta Kimitoön.

Också bland de sommargäster som inte har någon släktanknytning finns många som under årtionden skapat starka band till ön och är måna om att upprätthålla en levande kultur på Biskopsö. Tillsammans med den fasta befolkningen har både långvariga och nytillkomna sommargäster bildat ett byalag som bl.a. arbetar för att upprätthålla gamla traditioner för återkommande samvaro på ön. Det kan gälla gemensamt midsommarfirande, som varit en tradition sedan 1970-talet, och talkoarbeten för att upprätta gemensamma utrymmen och områden. 

Ett av byalagets stora talkoarbeten var renoveringen och upprustandet av den gamla fina skolbyggnaden, som var i mycket dåligt skick, där sedan pensionatsverksamhet kunde starta. Byalaget arrenderade skolhuset av kommunen ända tills kommunen beslöt sälja området. Därefter byggde byalaget ett ståtligt utsiktstorn på Biskopsös högsta berg med utsikt vida omkring. I byalagets regi har en naturstig förverkligats vilken också anknyter till utsiktstornet.   


Om du scrollar ned på sidan kommer du till              "Aktuella händelser"      och     "Tidtabeller"                                                                                                                      

Utsiktstornet på BiskopsöBoken om Biskopsö

Redan länge har man haft tankar på att skriva Biskopsö historik för att på så sätt befästa intresset för ön bland nuvarande och kommande generationer.

Åbolands landskapsmuseum har gjort en lägenhetsinventering. Med denna inventering som utgångspunkt beskrivs bl.a. de fyra stomlägenheterna Uppgård, Norrgård, Mellangård och Södergård. Därigenom berättas också Biskopsös historia och bosättningens utveckling. På byalagets initiativ har också en inventering av öns flora och fauna gjorts av naturinventerare Petra Nyqvist. Planen är att den skall ingå som bilaga i historiken. På Biskopsö finns en stor del orörd natur med gammal skog, insjöar och växtlighet med rara växter

Själva skrivarbetet påbörjades hösten 2016 och boken planeras utkomma under sommaren 2018. Ett bokprojekt som detta blir relativt kostsamt för ett byalag som inte har andra fasta inkomster att tillgå än medlemsavgifter och tillfälliga vinster från marknader och andra sociala tillställningar. Bokens finansiering bygger därför till stor del på stöd från fonder, sponsorer, kommunen och försäljningen av boken. 

Boken om Biskopsö utges av Biskopsö byalag r.f. och författas av Sixten Granroth, som har rötter på Biskopsö och som tidigare utgivit boken Barndomsminnen från Biskopsö av Bertha Löfman.


AKTUELLA HÄNDELSER

JULKALENDER på Kimitoön

Hej! 

Vi är nu inne i adventstiden och julen på kommande med program av olika slag vilket man ser och läser i alla medier. 

Också Biskopsö byalag medverkar i ett julprogram i Kimitoöns Julkalender. 

Kalendern innehåller 24 luckor med information och programnummer som ordnas runtom i kommunen. I luckorna finns en adress och klockslag vart man ska söka sig. 

Vårt byalag har lucka nr 12 kl. 11-12 ombord på förbindelsebåten STELLA i Dalsbruk. 

Vi och Stellas ägare, Vesa Savolainen, bjuder på något smått och gott, därutöver finns möjlighet att besöka kommandobryggan och maskinrummet. Julgubben finns ombord. 


Kalendern finns på facebook under rubriken Kimitoöns Julkalender/Kemiönsaaren Joulukalenteri. Papperskalendrar delas ut i Kimito Sagalunds museum och i Dalsbruks bibliotek.
Alla händelser är gratis för allmänheten.


VÄLKOMNA till vår kalenderdag 12.12 kl.11-12!
Aktuella händelser

MEDLEMSINFO augusti 2017

Byalagets årsmöte försiggick i dag (12.8) med tjugotvå (22) personer närvarande. Efter mötets slut promenerade en del av mötesdeltagarna till utsiktstornet för en picknick-stund där vi avnjöt vår medhavda matsäck i en storslagen omgivning med vida vyer över land och hav. Vädret var också på vår sida – regnet kom senare på kvällen.

Byalagets sommaraktiviteter har försiggått i traditionell anda med midsommar, marknadsdag, årsmöte och snart den instundande forneldarnas festkväll.

Om byalagets verksamhet och annat finns att läsa på hemsidan www.biskopsobyalag.com,  finns också på facebook där ni gärna får göra inlägg.

Forneldarnas festkväll den 26.8 hålls som tidigare på Wenoxa Golf/Hohenthals restaurangbåt kl 17.00. Matserveringen sköts av Jonas & co. Öl och vin köps på platsen emedan restaurangen har B rättigheter. Den som är medlem i byalaget betalar 25 €, icke medlem 30 €.                                

Inbetala gärna till konto FI82 4055 0012 2810 24 (Obs! Byalagets konto nu endast i Aktia bank, Nordea kontot avslutades vid årsskiftet.)

 Lotteri – tag gärna med lotterivinster vilka mottages med stor tacksamhet.

Meddela om ni har behov av båttransport -  ordnas i så fall med Henrik Ulfstedt  tel. 0400 740756  Start från Biskopsö förbindelsebåtsbrygga kl. 16.45 retur ca kl 21.30 till självkostnadspris 5 €/pers.  

Anmäl er gärna ha före 17.8 till Christel eller Dorthe per telefon eller e-post (se nedan).

Vid årsmötet omvaldes styrelsen i sin helhet:                                                                                          

Christel Bernstedt, ordförande                             0400 463385                                 christel.bernstedt@gmail.com                

Henry Engblom, viceordförande                           0505 582277                                 henry.g.engblom@gmail.com          

Susanna Granroth, ledamot                                    0408 268438                                  zuzanna.87@hotmail.com                

Kristian Englund, ledamot                                       0400 234484                                  kristian.englund@kolumbus.fi          

Marika Peuhkuri-Grön, ledamot                                                                                       marikapg@gmail.com                          

Gustav (Gusse) Munsterhjelm, suppleant          0400 478290                                 nils.munsterhjelm@gmail.com        

 Kristina (Stinsen) Norrgård suppleant               0400 217362                                  kristina@jippii.fi                                    

Dorthe Ulfstedt, kassör                                            0400 821980                                  dortheu@gmail.com


Vill du skicka e-post till byalaget, skicka åt:   info@biskopsobyalag.com 
Tidtabeller
Förbindelsebåt:      https://kuljetus-savolainen.fi

Bussförbindelser:     https://vainionliikenne.fi

Foton från byalagets aktiviteter finns på Face Book     

Midsommarstången resas
Posthuset målas
Kontakt byalaget via e-post

En vinterbild som visar svävaren med Niklas Lövberg som chaufför. 

20170711_133228jpgMarknaden invid skolan i juli månad. Våfflor på gång.

Vid förbindelsebåtsbryggan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.